Algemene voorwaarden

downloaden

1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Slachterij/Grossierderij Wouters B.V. (verder: Wouters) aangaat in haar bedrijf, met name de inkoop en verkoop van vee, vlees en vleesproducten, alsmede bij de verrichting van diensten door Wouters met betrekking tot de verwerking van vlees en vleesproducten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op de rechts-verhouding tussen Wouters en haar wederpartij. Door te contracteren met Wouters stemt de wederpartij uitdrukkelijk in met exclusieve toepas-selijkheid van de voorwaarden van Wouters, met uitsluiting van eventuele voorwaarden die de wederpartij pleegt te hanteren.
 3. Van deze voorwaarden afwijkende regelingen tussen Wouters en de wederpartij zijn slechts bindend voor Wouters wanneer Wouters die afwijkende regeling schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

2. Verkoop

 1. Een overeenkomst waarbij Wouters aan de wederpartij vlees/-producten verkoopt, komt tot stand doordat Wouters aan de wederpartij een schriftelijke bevestiging zendt van het aangaan van de koopovereenkomst of doordat Wouters in feite aan de wederpartij het bestelde levert.
 2. Heeft Wouters aan de wederpartij een offerte gedaan voor de levering van vlees, dan gelden de in de offerte genoemde prijzen gedurende de in de offerte genoemde termijn, en bij gebreke van een termijn maximaal gedurende 7 dagen te rekenen vanaf de datum van de offerte. Alle prijzen, geoffreerd of overeengekomen, zijn exclusief BTW, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Voor zover door partijen niet uitdrukkelijk bij het aangaan van de overeenkomst de door de wederpartij verschuldigde koopsom is overeen-gekomen, gelden de door Wouters ten tijde van het aangaan van de overeenkomst gehanteerde tarieven.
 4. De wederpartij dient reclames naar aanleiding van de door haar van Wouters ontvangen producten telefonisch of per fax te melden binnen 24 uur na aflevering bij de wederpartij. Bij gebreke van reclame binnen genoemde termijn heeft de wederpartij haar recht verwerkt op enige aanspraak wegens de kwaliteit, de omvang of samenstelling van het door Wouters aan haar geleverde.
 5. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een kortere termijn is vermeld. Blijft betaling binnen genoemde periode uit, dan is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 6. De wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening van enige vordering op Wouters met het verschuldigde. De wederpartij is niet gerechtigd een betalingsverplichting op te schorten.
 7. Vanaf het moment dat de wederpartij met nakoming in verzuim is, is zij aan Wouters een rente verschuldigd van 2% per maand over het openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand geldt daarbij als een volledige maand.
 8. De wederpartij is gehouden Wouters de door haar gemaakte buitenge-rechtelijke incassokosten te vergoeden, die worden gesteld op 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,-. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat Wouters of een door haar ingeschakelde derde de wederpartij mondeling of schriftelijk tot nakoming heeft gesommeerd, nadat de wederpartij in verzuim is gekomen. De wederpartij is bovendien gehouden aan Wouters alle gerechtelijke kosten te voldoen, die zij maakt om een rechterlijke veroordeling van de wederpartij te verkrijgen, ook voorzover die gerechtelijke kosten hoger zijn dan de vergoeding die bij rechterlijk oordeel aan Wouters is toegewezen. Onder “gerechtelijke kosten” en “rechter” worden ook verstaan kosten die Wouters maakt in een arbitrage- of bindend advies-procedure, c.q. de arbiter of bindend adviseur.
 9. Al hetgeen Wouters aan de wederpartij levert blijft haar eigendom, totdat de wederpartij al hetgeen zij aan Wouters schuldig is wegens de levering van vlees(-producten) heeft voldaan.

3. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Wouters is tegenover de wederpartij/koper niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt, bijvoorbeeld als gevolg van de (tekortschietende) kwaliteit van door Wouters aan de wederpartij geleverd vlees c.q. geleverde vleesproducten. Dit lijdt uitzondering indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van firmanten c.q. van leidinggevende werknemers van Wouters, in welk geval Wouters niet gehouden is enige gevolgschade aan de wederpartij te vergoeden.

4. Toepasselijk recht en beslechting van geschillen

 1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen omtrent de uitvoering van overeenkomsten worden exclusief beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet dwingend een andere rechter als bevoegd aanwijst.